วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบ
1. สารประกอบในข้อใดเป็นโคพอลิเมอร์

ก. โปรตีน
ข. เซลลูโลส
ค. พอลิไวนิลคลอไรด์
ง. เทฟลอน

2. โฮโมพอลิเมอร์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก. พอลิเมอร์คู่
ข. พอลิเมอร์เดี่ยว
ค. พอลิเมอร์รวม
ง. พอลิเมอร์สาม
3. สารใดเป็นพลาสติกเทอร์มอเซต

ก. โฟม
ข. พอลิไวนิลคลอไรด์
ค. เมลามีน
ง. พอลิโพรพิลิน
4. ปฏิกิริยาพอเมอร์ไรเซชันมีทั้งหมดกี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
5. โครงสร้างพอลิเมอร์แบบใดที่เมื่อร้อนจะอ่อนตัวเมื่อเย็นจะเเข็งตัว

ก. โครงสร้างแบบเส้น
ข. โครงสร้างแบบกิ่ง
ค. โครงสร้งแบบร่างแห
ง. ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือการเรียงตัวของโพลิเมอร์แบบบล็อก

ก. - A - A - A - A - A -A -A -
ข. - A - B - A - B - A -B -A -
ค. - A - B - A - B - A -B -
ง. - A - A - A - A - B -B - B - B -
7. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์

ก. ยาง
ข. แก้ว
ค. พลาสติก
ง. เส้นใย
8. ข้อใดมิใช่พอลิเมอร์ประเภทเส้นใย

ก. ใยสัปรด
ข. ใยแมงมุม
ค. เรยอน
ง. ลินิน
9. ยาง พบมากบริเวณใด

ก. ที่ฝนตกชุก
ข. ใกล้เส้นศูนย์สูตร
ค. อากาศร้อนชื้น
ง. ถูกทุกข้อ

10. มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์อยู่ในช่วงใด

ก. 1,000 - 10,000
ข. 10,000 - 100,000
ค. 100,000 - 1,000,000
ง. 10,000 - 1,000,000
11.  ข้อใดไม่ใช่สมบัติของเส้นใยสังเคราะห์

                . ทนต่อเชื้อราและจุลินทรีย์
                . ระบายความร้อนได้ดีเมื่อนำมาทำเสื้อผ้า
                . ไม่ยับง่าย ไม่ดูดน้ำ
                . ทนต่อสารเคมี
12. ข้อใดเป็นเส้นใยสังเคราะห์

                . ใยหิน
                . เจลาติน
                . ลินิน
                . พอลิเอไมด์
13. ข้อใดที่มีข้อมูลสอดคล้องตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้

  เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์

                . ขนแกะ พอลิเอไมด์

                . ปอ พอลิเอสเทอร์

                . ใยสับปะรด ไนลอน

                . เส้นใยไหม เรยอน
14. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด

ก.แป้งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติประเภทโฮโมพอลิเมอร์

ข.โzปรตีนเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติประเภทโคพอลิเมอร์

ค.พอลิไวนิลแอลกอฮอร์เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ละลายน้ำ

ง.พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ(LDPE) มีโครงาร้างแบบร่างแหจึงยืดหยุ่น
15. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด

ก.พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้

ข.ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิล หรือหลอมใช้ใหม่ได้ เพื่อลดมลภาวะ

ค.เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มเป็นเทอร์มอเซต เนื่องจากทนความร้อนได้ดีมากและไม่หลอมเหลว

ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

16. ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด

ก.เก็บขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วใส่ไว้ในน้ำมันเบนซิน

ข.ใช้ถ้วยชามที่ผลิตจากพอลิเอทิลีนอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟ

ค.ใช้ภาขนะที่เคลือบด้วยพอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีนในการทอดปลา

ง.เก็บถ้วยชามประเภทเมลานีนที่ชำรุดเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่
17. จำนวนคาร์บอนของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต PVC และเทฟลอน มีกี่อะตอมต่อโมเล
 ก.2 อะตอมทั้งคู่
ข.2 และ 3 อะตอมตามลำดับ
ค.3 อะตอมทั้งคู่
ง.3 และ 2 อะตอมตามลำดับ
ตอนที่  2

แบบทดสอบเรื่องยาง

  ..........1.  มอนอเมอร์ของยางธรรมชาติ
  ..........2.  สารที่ใส่ลงไปเพื่อทําให้ยางมีความคงตัวที่อุณหภูมิต่างๆ  ทนความร้อน  และตัวทําละลาย
  ..........3.  ยางสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเหมือนธรรมชาติ  จุดเด่นคือ มีสิ่งเจือปนน้อย คุณภาพสม่ำเสมอ
  .........4.  ยางที่เกิดจากมอนอเมอร์ของสไตรีนบิวตาไดอีนมารวมกัน
  .........5.  เกิดจากปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่างมอนอเมอร์ 2 ชนิด  หรือ การนําเส้นใยธรรมชาติมา แปรรูปเป็นพอลิเมอร์
  ..........6.  สารที่ใช้ในการทําเส้นใยสังเคราะห์
  ..........7.  สารที่เกิดขึ้นในการทําเส้นใยสังเคราะห์
  ..........8.  เส้นใยสังเคราะห์ที่เกิดจากหมู่ NH2 และ CO2H
  ..........9.  เส้นใยสังเคราะห์ที่เกิดจากหมู่ CO2H และ OH
  ..........10. พอลิเมอรที่เกิดขึ้นเมือซิลิคอนไดออกไซด์ทําปฏิกิริยาเคมีกับอัลคินคลอไรด์

ตัวเลือกตอบ

ก.  ไนลอน 66
ข.  ยาง SBR
ค.  เส้นใยสังเคราะห์
ง.  ยาง IR
จ.  ไอโซปรีน
ฉ.  กํามะถัน
ช.  พอลิเมอร์  เอสเทอร์
ซ.  ซิลิโคน
ฌ.  แอมโมเนียและคอปเปอร (II) คาร์บอเนต
ญ.  คิวพรัมโมเนียมเรยอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น